Referenser

Värdskap är är relevant och användbart i verksamheter där mötet mellan människor är viktigt. Vi gör uppdrag i både privata och offentliga verksamheter, inom rese- och turistindustrin, destinationsbolag, kommunala förvaltningar, sjukvård, handel, intresseorganisationer mm. Här hittar du ett antal referenser med kort beskrivning hur vi gått tillväga och resultat av insatsen. För fler referenser kontakta Jan Gunnarsson jan@vardskapet.se, 08-714 08 16. (För muspekaren över texten i rutorna för mer information.)

Fotografiska

Uppdrag: Bättre gemenskap och gemensam syn på kvalitet i be-mötande, service och värdskap.

Lösning: En värdskapsprogram där ledarna tog fram verksam-hetens Värdskapsvärden därefter inspirationsföreläsningar och böcker till alla anställda samt fördjupande workshops med ledarna.

Resultat: Värdskapsvärden som förankras i alla led och bidrar till en välkomnande företagskultur och bättre kundupplevelser.

Kungälvs kommun

Uppdrag: Utveckla Kungälvs livsmiljö och attraktionskraft och ge kraft åt kommunens värderingar.

Lösning: Föreläsningar och utbildning av chefer. Utveckling av 100 % VÄLKOMMEN, ett webbaserat verktyg för samtal och erfarenhetsutbyte om bemötande och relationer.

Resultat: En gemensam kunskapsbas. Alla i organisationen om drygt 3000 personer har omfattats.

Lidköpings kommun

Uppdrag: Att lyfta bemötande och tillgänglighet till en högre nivå och skapa engagemang.

Lösning: Inspirationsföreläsningar och workshops för ledare. Ett verktyg med filmer, övningar och handledarmaterial för gruppsamtal urformades speciellt för Lidköping.

Resultat: Merparten av kommunens 4000 anställda har omfattats av satsningen sedan 2010 och arbetet fortgår med förtroendevalda m fl genom interna värdskapsambassadörer.

Luleå Tekniska Universitet

Uppdrag: Skapa förutsättningar för ett varmt, välkomnande och professionellt bemötande.

Lösning: Under tiden 2010 – 2012 har i princip alla medarbetarna (400)  inom universitetets stödfunktioner genomgått utbildningen Diplomerad Värd©

Resultat: LTU har fått en gemensam begreppsapparat för när det handlar om bemötande, service och relationsbyggande.

Region Värmland

Uppdrag: Stärka attraktions-kraften och locka besökare, inflyttare och företagsetablerare till Värmland.

Lösning: Ett tiotal inspirations-föreläsningar om värdskap i hela Värmlands-regionen under 2010-2011. Värdskap ingår i projektets webbutbildning.

Resultat: Större förståelse och insikt om värdskap som konkurrensmedel.

Nettbuss

Uppdrag: Sätta fokus på värd-skap och bemötande för att säkerställa hög kvalitet i gästmötet.

Lösning: Seminarier med ledningsgrupp samt med samtliga medarbetare (Bus4You och GoByBus) för att ta fram förbättringsförslag och skapa samsyn.

Resultat: Ökad insikt om värdskap och konkreta förslag som omsattes i konkret handling.

Nordea

Uppdrag: Öka den redan mycket höga kundnöjdheten inom Nordea Private Banking.

Lösning: En satsning med förankring i ledningsgruppen, föreläsning för gruppcheferna, del av temadag för medar-betarna, värdskapsdialoger i alla distrikt samt eget arbete i organisationen.

Resultat: Stort engagemang och dialog runt möjligheter och potential i kundmötet.

Postmuseum

Uppdrag: Bidra till varumärkes-
arbetet och "ett museum där besökaren trivs och känner sig välkommen".

Lösning: Värdskapsutbildningen Diplomerad Värd för alla anställda.

Resultat: Stark klättring i imageundersökningar och ökat engagemang och delaktighet bland de anställda för Postmuseums värdskap, såväl externt som internt.

Kulturförvaltningen Skövde

Uppdrag: Bättre helhetskänsla och ansvar inom förvaltningen för det gemensamma målet.

Lösning: ”Värdskapsresan” 2014 mot ett gemensamt värdskapslöfte.

Resultat: Bättre mottagande av besökarna och större samhörighet runt uppdraget.

Sveriges Kommuner & Landsting

Uppdrag: Bättre företagsklimat med hög kvalitet i service och bemötande i Sveriges kommuner.

Lösning: VÄRDSKAPET har varit en del av SKL’s utbildning i företagsklimat Förenkla - helt enkelt under perioden 2010-2014.

Resultat: Mer än 60 kommuner i Sverige har deltagit, ökat sin kunskap och kompetens och utvecklat strategier och handlingsplaner i syfte att förbättra företagsklimatet.

S:t Eriks Ögonsjukhus

Uppdrag: Skapa engagemang, intresse och delaktighet för att utveckla entréhallens värdskap.

Lösning: Ett värdskapsprogram i fyra steg, varvat med studie-besök och hemuppgifter samt avslutande feedback-workshop.

Resultat: Bättre vi-känsla och gemenskap i personalgruppen runt värdskap och bemötande.

Stockholms Läns Landsting

Uppdrag: En stödprocess för enhetschefer för bättre vårdmiljö, inom Heldygns-vårdsprojektet Parasollet.

Lösning: Enhetscheferna utbildades i värdskap och i att använda dialogverktyget 100% VÄLKOMMMEN.

Resultat: Mer delaktighet och engagemang hos medarbetarna för att bidra till checklistan God Vårdmiljö. 

Systembolaget

Uppdrag: Att bidra med inspiration till en utveck-lingsprocess för att bli mer kundorienterade.

Lösning: Värdskap var del av en utvecklingsdag för region-cheferna vid sex tillfällen. VÄRDSKAPET bidrog med innehåll till internutbildning, före-läsningar samt den tryckta värdskapsfilosofin.

Resultat: Ett strategiskt beslut blev en värderingsresa som inneburit stora positiva förändringar inom företaget och uppskattas av kunderna. Andra verksamheter hör av sig för att få ta del av hur Systembolaget gjort.

Trafikverket

Uppdrag: Skapa samsyn runt bemötande och värdskap bland resvärdar, delaktivitet inom Projektet Parkera & Res.

Lösning: En värdskapsutbildning i två steg inkl. kunskapstest för personal i och kring stationerna.

Resultat: Bättre förståelse för värdet av gott bemötande och större vilja till att ta hand om resenären.

Unilabs

Uppdrag: Att bidra till att Unilabs värderingar levandegörs i mötet med patienter och kollegor.

Lösning: Värdskap är en del programmet under introduktions-dagarna för alla nyanställda två gånger per år sedan 2006.

Resultat: Ökad kompetens hos medarbetarna runt professionellt bemötande och goda relationer.

Åre

Uppdrag: Att bidra till att skapa ett mer välkomnande Åre. Det ska vara lätt att vara gäst!

Lösning: Löpande föreläsningar under åren. VÄRDSKAPET ingår i den obligatoriska webb-utbildningen med destinations- och värdskapskunskap för nyanställda och "återvändare".

Resultat: Skistar Åre ser en markant ökning från nöjd till mycket nöjd i sina kundunder-sökningar.